Raad van Bestuur

Bestuur en management

De dagelijkse leiding van Thuiszorg Groot Brabant is in handen van de bestuurder en haar managementteam (MT). De bestuurder is voorzitter van het managementteam. Het MT ontwikkelt het beleid en voert dit uit. Samen werken zij met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden voor een deskundig resultaat.

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden:

  • Mw A.M. Gorter-Lucas
  • Dhr. C.B. Gorter

Raad van Toezicht

Onafhankelijk en deskundig

De raad van toezicht heeft tot taak, toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die deel uitmaken van Thuiszorg Groot Brabant B.V.

Ook heeft de raad van toezicht een belangrijke adviesrol richting de raad van bestuur. De raad van toezicht handelt zoveel als mogelijk in het belang van alle stakeholders.

Het reglement van de raad van toezicht voldoet aan de eisen die aan toezichthouders van zorginstellingen worden gesteld. Daarnaast staan conform het desbetreffende model van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg (de NVTZ) onderwerpen beschreven op het gebied van haar positionering, de samenwerking met de raad van bestuur, informatievoorziening, evaluatie, verantwoording en gedragsregels. Het reglement is nauwkeurig afgestemd op de statuten van Thuiszorg Groot Brabant B.V. en de Governancecode Zorg.

Geen van de toezichthouders heeft op enigerlei wijze een verbinding met Thuiszorg Groot Brabant, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad.