Privacy en informatiebeveiliging 2023

(verkorte versie)

Ieder mens heeft recht op privacy. Dat is ook wettelijk vastgelegd. Maar om ons werk te kunnen doen hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens van u nodig. Met die gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Hoe we dat doen? Dat is vastgelegd in het privacyreglement van Thuiszorg Groot Brabant.

Wat registreren we en waarom

Thuiszorg Groot Brabant registreert uw naam en adresgegevens. Daarnaast worden er in een electronisch zorgdossier (ECD) gegevens verzameld die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. Gegevens over zaken zoals godsdienst of ras (bijzondere persoonsgegevens) worden in principe niet geregistreerd. Tenzij wij bij een geloofsovertuiging rekening moeten houden met zorgmogelijkheden. Bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming - alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.

Alléén met uw toestemming

Thuiszorg Groot Brabant mag deze informatie alléén met uw toestemming vastleggen. In de zorgovereenkomst die u met ons sluit, is toestemming voor het verzamelen van de benodigde informatie geregeld. Wanneer onze medewerkers u om persoonsgegevens vragen of andere informatie verzamelen zullen ze aangeven waarvoor die informatie bedoeld is en wat er mee gebeurt. Medewerkers van Thuiszorg Groot Brabant dragen een badge, dus als u twijfelt, belt u dan met ons kantoor ter bevestiging. U weet dan zeker dat uw gegevens in betrouwbare handen zijn.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Uw informatie wordt niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Zodra de gegevens hun doel gediend hebben, worden ze op zorgvuldige wijze vernietigd. Voor sommige stukken is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Voor medische gegevens is dat in beginsel 15 jaar of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is.

Uw eigen gegevens inzien

U heeft het recht uw eigen gegevens in te zien, een afschrift daarvan te vragen of deze in een overdraagbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u in bepaalde gevallen het recht om uw gegevens in een overdraagbare vorm te verkrijgen, te corrigeren, aan te vullen of te laten wissen. Meer informatie over deze rechten vindt u hier.

Betreft uw verzoek het zorgdossier, dan kunt u bij uw zorgcoördinator terecht. Gaat het om het medisch dossier, dan kunt u uw verzoek bij de behandelend arts leggen. Voor andere gegevens kunt u een verzoek indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming via ons kantoor. We behandelen dit verzoek zo snel mogelijk.

De verantwoordelijke Thuiszorg Groot Brabant-medewerker laat u binnen vier weken na zo’n verzoek weten of en in hoeverre daaraan voldaan wordt. Een weigering is altijd met redenen omkleed. U kunt u een verzoek indienen om cliëntgegevens in te zien en te wijzigen of om cliëntgegevens te vernietigen.

Privacystatement en privacyreglement

In het Privacyreglement voor cliënten vindt u een praktische uitwerking van de geldende privacyregelgeving (waaronder de AVG) voor de organisatie van Thuiszorg Groot Brabant. Onze Privacyverklaring is een verkorte en vereenvoudigde weergave van dit reglement.

Klachten

Wanneer u vindt dat Thuiszorg Groot Brabant zich niet houdt aan de afspraken uit het privacyreglement, laat het ons dan weten. Als we er gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de raad van bestuur. Ook kunt u zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming (via info@thuiszorggrootbrabant.nl) of de autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Privacy op de website van Thuiszorg Groot Brabant

Thuiszorg Groot Brabant vindt de privacy van gebruikers van onze website belangrijk en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. In dit statement informeren wij u over zogenaamde cookies. Thuiszorg Groot Brabant plaatst geen cookies.