Dagelijks Bestuur

Thuiszorg Groot Brabant is een besloten vennootschap in zorg, gevestigd in Bavel. De dagelijkse leiding berust bij de Raad van Bestuur en het wettelijk toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.


De dagelijkse leiding van Thuiszorg Groot Brabant is in handen van de bestuurder en haar managementteam (MT). De bestuurder is voorzitter van het managementteam. Het MT ontwikkelt het beleid en voert dit uit. Samen werken zij met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden naar een deskundig resultaat

De raad van Bestuur bestaat uit 2 leden:

  • Mw. A.M. Gorter-Lucas
  • Dhr. C.B. Gorter

Beleid bezoldiging bestuurders en toezichthouders Thuiszorg Groot Brabant

De bezoldiging van de bestuurders dienen vanuit maatschappelijk oogpunt goed te verantwoorden zijn. Daarom hanteert Thuiszorg Groot Brabant de bezoldigingsregels van de Wet normering topinkomens (WNT).

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mw. A. Schoemakers (voorzitter)

Mw E. Heineman (lid)

Mw L. Westen (lid)

Onafhankelijk en deskundig

De raad van toezicht heeft tot taak, toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die deel uitmaken van Thuiszorg Groot Brabant.

Ook heeft de raad van toezicht een belangrijke adviesrol richting de raad van bestuur. De raad van toezicht handelt zoveel als mogelijk in het belang van alle stakeholders.

De Raad vergadert volgens een vast vergaderschema.